Okno pozwala na konfigurację, które akcje wykonywane będą w Subiekcie GT po zmianie statusu dokumentu.

Dla jednego statusu można ustawić wiele akcji.
Akcje wykonywane są zgodnie z kolejnością ich ustawienia (od góry do dołu).Dostępne akcje:

 1. ZmianaKategoriiDokumentu - zmiana kategorii dokumentu Subiekta GT
 2. WydrukDokumentu - wydruk dokumentu z Subiekta GT
 3. ZmianaFlagiDokumentu  - zmiana flagi przypisanej do dokumentu Subiekta GT

Aby dodać akcję:

 1. Wybieramy z listy STATUSY  status dla którego ma być wykonana akcja
 2. Z listy rozwijanej AKCJA wybieramy akcję, która ma być dodana
 3. Klikamy przycisk Dodaj - na liście akcji pokaże się nowa pozycja
 4. Zaznaczamy dodaną akcję
 5. Konfigurujemy akcję w prawym panelu
 6. Zapisujemy zmiany


Aby usunąć akcję:

 1. Z listy STATUSY wybieramy status
 2. Na liście zdefiniowanych akcji wybieramy akcję do usunięcia
 3. Klikamy przycisk Usuń - z listy zdefiniowanych akcji zostaje usunięta zaznaczona pozycja
 4. Zapisujemy zmiany


Aby zmienić kolejność wykonywania akcji:

 1. Na liście STATUSY wybieramy status dla którego chcemy zmienić kolejność wykonywania akcji
 2. Zaznaczamy akcję na liście zdefiniowanych akcji
 3. Używamy przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ aby przenieść akcję w pożądane miejsce
 4. Zapisujemy zmiany